top of page

Vedomá Zmyselnosť
- Robert Silber - Level I. and Level II. -

white-decorative-lines-1611134.png

Čo je vedomá zmyselnosť

Vedomá zmyselnosť s Robertom Silberom - Level I. a Level II.

Ako nám môže vedomá zmyselnosť priniesť prebudenie do života a vzťahov

Môže vôbec zmyselnosť a sexualita podporiť všetky aspekty nášho života a osobný rast


A čo to vlastne vedomá zmyselnosť je?

Vedomá zmyselnosť – je používanie zmyslov k tomu, aby sme sa stali viac vedomými. Nezameriava sa len na sexualitu, avšak tá je kľúčovým aspektom vedomej zmyselnosti.

Práve v sexualite zažívame najintenzívnejšie telesné pocity a emócie. Vedomým preskúmavaním svojich zmyslov a sexuality kultivujeme umenie, ako používať potešenie pre dosiahnutie väčšieho porozumenia, súcitu, empatie a lásky.

Kľúčovým aspektom retreatu je ponorenie sa do zdielaných technik a spôsobov, kde si môžeme uvedomiť podstatu bez pripútanosti. Účastníci sú neustále vyzývaný k tomu, aby hľadali možnosti a odpovede, ktoré najlepšie slúžia ich autentickým záujmom.

Obsah akcie Vedomá zmyselnosť:

 • Na akcii pod názvom Vedomá Zmyselnosť s Robertom Silberom prejdeme rituálmi pre väčšie uvedomenie si tela, emócií a komunikačných schopností.
   

 • Robert predstaví rôzne formy meditácie, ktoré nám pomôžu zvýšiť sebareflexiu, cestou pozorovateľa, uvoľnenia emócií a uvedenia energie do pohybu.
   

 • Zameriame sa na prítomnosť a tým vytvoríme priestor na to, čo sa objaví namiesto automatického používania dogiem a ideológií.
   

 • Preskúmame neverbálne vzťahové praktiky na vytvorenie intimity a rozvinutia vlastnej autenticity, cítenia a prirodzenosti.
   

 • Poukážeme na komunikáciu, ktorá je zameraná na LÁSKU, DÔVERU a POROZUMENIE.
   

 • Integrujeme verbálnu neverbálnu komunikáciu do praxe, kde sa naučíme, ako vytvárať vzťah so sebou samým a s ostatnými.
   

 • Je to pozvánka pre potešenie, liečenie a uvoľnenie. Pre individuálny rast a rozvoj spoločnosti, ktorá podporuje planétu a naše deti.
   

 • Cieľom akcie je rozšíriť sa do väčšej lásky, súcitu a pochopenia ľudskej prirodzenosti. Rozvíjať seba a svet okolo seba v súlade s duchovným zámerom.
   

 • Významnou časťou retreatu je rozvoj schopností uvoľniť strachhanbu a vinu, čím vstúpime do prítomnosti a do svojej sily.
   

 • Budeme praktizovať rituály, ktoré využívajú sexuálnu energiu, dotyk, meditáciu a komunikáciu. Zameriame sa na prehĺbenie našej schopnosti vytvárať, integrovať a absorbovať sexuálnu životnú energiu.

181943_1.png

Cena level I. : 338-, € +ubytovanie a strava

Cena level II. : 338-, € +ubytovanie a strava

Cena dokopy: 580-, € +ubytovanie a strava

Ubytovanie a strava nie sú súčasťou ceny.

 

Po odoslaní prihlášky prosíme poslať zálohu 88 € na účet.

 

 • Prosím uveďte vaše meno v správe pre prijímateľa.

 • Prihláška je platná po obdržaní zálohy.

 • Záloha je nevratná.

 

Môžete sa prihlásiť spolu s partnerom, alebo aj ako jednotlivec.

Všetky orientácie a pohlavia sú vítané.

Aktuálny termín bude upresnenýEmail: liecivatantra@gmail.com
Telefónnom čísle: 0903 511 581

Kto je Robert Silber?

Okrem toho, že je zakladateľom ICS - Institute for Conscious Sensuality (Inštitút pre vedomú zmyselnosť), je Robert tiež členom International School of Temple Arts (Medzinárodnej školy chrámového umenia) a pracoval s mnohými ďalšími učiteľmi posvätnej sexuality po celom svete. Je certifikovaným masérom ponúkajúcim prácu s telom, ktorá spája prvky havajskej masáže lomi lomi, thajskej masáže, kranio-sakrálnej terapie a techniky pelvic release (uvoľňovanie panvy) do hlboko posilňujúceho a transformačného procesu. Ponúka tiež koučing vedomej zmyselnosti, výcviky a mentoring po telefóne / emaile / osobne.

Je milovníkom prírody, dobrovoľníckym záhradníkom pre vzdelávanie verejnosti a Robertom Kennedym Jr. bol menovaný Riverkeeperem (členom neziskové organizácie pre ochranu rieky Hudson ako zdroja pitnej vody pre New York). Pracoval na poli environmentálneho aktivizmu, politicky sa angažoval v Sierra Clubu pre ochranu životného prostredia, je certifikovaným permakultúrnym dizajnérom a spoluzakladateľom La'akea Community, centrá pre vedomý komunitný život a environmentálne vzdelávanie na Havaji. V minulosti sa venoval zen-budhistickej meditácii, joge, re-evaluačnému poradenstvu a nenásilnej komunikácii.

Tieto aspekty prepojil vytvorením Institute for Conscious Sensuality (ICS, Inštitútu pre vedomú zmyselnosť), kde poskytol rámec pre zmyselný život zahŕňajúci krásne priestory, permakultúrne záhrady, udržateľný spôsob života, duchovnú kultiváciu a čo je možno najdôležitejšie: komunitu založenú na vedomej komunikácii a vedomom praktizovaní intimity.

Nový "domov" Inštitútu sa na Havaji rozvíja na 25 akroch (asi 10 ha) krásne pôdy neďaleko pláže. Okrem ICS bude na týchto 25 akroch tiež eko-dediny s niekoľkými domami a budú sa tu organizovať permakultúrne workshopy a aktivity udržateľného poľnohospodárstva.

 

Odtiaľto Robert cestuje do zahraničia viesť workshopy, výcviky a rôzne akcie. Napísal knihu o vedomej zmyselnosti, vedomej komunikácii a trvalej udržateľnosti.

Retreat Conscious sensuality - Level I. and II.

What is Conscious Sensuality? What are the practices that bring greater awareness and pleasure into our lives and our relationships? How can sensuality and sexuality support all aspects of our lives and our development as human beings?

In this course participants will learn tools, practices and rituals for greater body awareness, emotional awareness, and communication skills. We will introduce different forms of meditation that increase witnessing capacity and self-reflection as well as forms of emotional release and ways to generate and move energy.

white-decorative-lines-1611134.png

We will learn archetypal touch forms that support a tantric- wave form of orgasm and immersion in the parasympathetic nervous system. We will cultivate presence and timelessness within our ritualsand hold space for whatever emerges without adherence to dogma or ideology

We will also be exploring other non-verbal tantric relating practices to create intimacy and to practice being seen in our more authentic, feeling and soulful natures. We will practice the alchemical art of shamanic witnessing which involves being seen in our vulnerability and supporting our intimate companions to transform emotions that cause separation and deepen connection, intimacy and tantric union.

We will share the key interpersonal communication forms and approaches that support love, trust and understanding in our relationships. We will integrate verbal and non-verbal communication in practice sessions as we learn how to create a powerful connection to ourselves and to others.

We invite in pleasure, for healing, for release, for ecstasy, for humanness and imperfection, for individual growth and development of community that supports the planet and children. This course

aims to enhance your ability to expand into greater love,compassion and insight into human nature and increase your ability to develop your capacity for shifting yourself and the world around you in

accordance to your sacred intentions.

white-decorative-lines-1611134.png

A significant part of the course is developing the ability to release fear, shame, and guilt and step into our power, presence and pleasure. We will practice authentic relating from a place of witnessing non-attachment while speaking and honoring our boundaries and desires. We will practice rituals that utilize erotic energy, sensual touch, meditation, communication, and a focus on deepening our ability to generate, integrate and absorb erotic life-force energy.

A key aspect of this course is to immerse ourselves in shared techniques and modalities so that we can realize the essence behind the forms without attachment to the forms. Participants are at choice at all moments and encouraged to seek the choices and responses that best serve their authentic interests. Attention will be placed on learning how to access the level of intimacy that is most appropriate between people with awareness that this will shift and change over time.

If you wish you may register with a partner as many of the exercises will be done with a partner but this is not necessary and you can attend as a single. We usually have a good mix of singles and couples. If you register with a partner you can stay with the same partner for all exercises or switchand rotate according to desire. Same gender/sex couples are explicitly encouraged and invited. LGBTQPZ.

Content of the retreat Conscious sensuality:

 • 3 stage Communication Process/Emotional release/Communication for connection rituals/Decision-Making
   

 • 3 Keys: Breath, Sound and Movement
   

 • Yoga, Dance, Archetypal Movements, etc.
   

 • Wheel of Consent
   

 • Tantric Waveform Touch rituals incorporating /Lomi, Thai, Pelvic release,, cranial sacral – with demonstrations and practice
   

 • Self-Love/Touch/Pleasure rituals
   

 • Neurological re-patterning/Shamanic Journeying
   

 • Meditation forms/Masculine and Feminine

181943_1.png

Who is Robert Silber?

In addition to founding the Institute for Conscious Sensuality (ICS) and the Hawaii Tantra Festival, Robert teaches with many of the leading sacred sexuality teachers around the world. He is a licensed massage therapist giving bodywork that incorporates the elements of lomi lomi, thai, cranial sacral and pelvic release techniques in a process that is deeply empowering and transformative. He also provides conscious sensuality coaching, trainings and mentoring via phone/email/in person. He is a nature lover, master gardener, and was appointed by Robert Kennedy, Jr. as a Riverkeeper. He has worked in the fields of environmental activism, political organizing with Sierra Club, is a certified permaculture designer and co-founded La’akea Community, an intentional community and environmental education center in Hawai’i.

He has a background in Zen Buddhist meditation, yoga, Re-Evaluation Counselings, and Non-Violent Communication. He brought these aspects together in creating the Institute for Conscious Sensuality (ICS), where he provided a framework of sensual living involving beautiful spaces, permaculture gardens, sustainable living, spiritual cultivation, and perhaps most importantly – a community grounded in conscious communication and intimacy practices. The new home of the Institute is at Lolia Place which is developing on 25 beautiful acres near the beach in Hawaii. In addition to ICS, the 25 acres will have a small neighbourhood of homes in the ecovillage and will host permaculture workshops and sustainable agriculture activities. From this location, Robert is travelling internationally to lead workshops, trainings and events. He is currently finishing a book on conscious sensuality, community and sustainability.

What is Conscious sensuality?

As we use the term, Conscious Sensuality is the practice of utilising our senses to become more conscious. It is not focused just on sexuality. But sexuality is a key aspect of Conscious Sensuality because in sexuality we experience some of the most intense sensations and emotions in our lives. By exploring our sensuality and sexuality consciously we are practicing the art of using pleasure for the purpose of greater understanding, compassion, empathy and love.

Retreat price:

FOR  LEVEL I. RETREAT: 468€ + food and accommodation

FOR  LEVEL II. RETREAT: 468€ + food and accommodation

FOR  LEVEL I. AND II. RETREAT: 830€ + food and accommodation

Food and accommodation are not included in the price.

 

After sending the registration form please send a deposit of 128 € to a bank account.

 

 • The registration is completed after the deposit was received.

 • The deposit is non-refundable.

 

Food and accommodation price:

Food and accommodation provided will be posted in next couple of weeks.

 

The retreat will take place on Morava in Czech Republic. Montelope resort www.montelope.cz

Next retreat Email: liecivatantra@gmail.com
Phone: +421 903 511 581

bottom of page