top of page

Voice Healing Retreat
 

For the English version scroll down:

white-decorative-lines-1611134.png

Retreat Liečenie hlasom, ktorým nás bude sprevádzať

Istvan Sky

Istvan je charismatickým majstrom zvuku, pracujúcim vo večnej prítomnosti láskyplnej srdcovej energie, a vytvára priestor, kde je možné vnímať pravé požehnanie.

Tajomstvo spočíva v tom, zostať prítomným. Ak sa vám podarí zostať v prítomnom okamihu počas spevu, myseľ ostáva pokojná, čo vám umožní vstúpiť do priestoru pravého šťastia a blaženosti.

"Keď učím spev, otváram svoje srdce a prosím našich predkov, aby boli prítomní cez môj hlas a prejavili sa vo svojich piesňach. Posielajú nám zvuky, ktoré treba počuť, a šepkajú tie slová, ktoré treba povedať s jediným účelom - liečiť; pomôcť otvoriť naše srdcia, vzostúpiť, byť úprimnými a láskavými k sebe navzájom.“

Keď spievate, vyjadrujete citlivosť svojím hlasom, znovu sa pripájate k svojmu vnútru a tým aj k prírode, do ktorej patríte.

Cieľom je vzostúpiť, dávať a prijímať lásku a nakoniec nájsť svoj vlastný jedinečný hlas.

 

​​Istvan je známy po celom svete ako tvorca jedinečnej skladby s názvom

„The Song of the Butterfly“,  ktorá má na YouTube niekoľko miliónov zobrazení.

Jeho hudba inšpiruje: pokoj, lásku, vďačnosť.

Korene jeho umenia pramenia z hlbokých šamanských, tibetských, indických a maďarských ľudových tradícií. No zásadnou inšpiráciou je jeho duchovná prax a pravdivé pozorovanie prírody, kde sa hudba a ticho harmóniou preplétajú.

Hlas je pre Istvana najmocnejším nástrojom, hudobným aj terapeutickým zároveň.

Od kontemplatívnych veršov po mantry a overtónové spevy. Istvanove interpretácie nikdy neprestávajú ohromovať svojou tónovou všestrannosťou a farebným vokálnym spektrom

  • Na retreate  Voice Healing s Istvanom Sky sa dozviete o starých speváckych technikách ľudovej hudby.

  • Jednou z jeho základných techník, ktorými nás sprevádza je naladenie svojich čakier pomocou hlasu a sedemdobého rytmu, ktorý je v súlade s rytmom ľudského srdca. 

  • Istvan tvorí zo stavu naladenia sa na zdroj a preto je každý jeho koncert, či retreat iný. Reaguje na energie a potreby prítomných ľudí.

  • Jeho tvorba zmenila život mnohým ľuďom, tým že vytvára priestor lásky a  radosti z odovzdania sa prítomnosti v okamžiku spevu. V tomto stave prítomnosti sa ocitnete pokliaľ si to dovolíte. 

  • Rereat je pre všetkých, ktorí chcú rozvíjať spôsoby, ako pracovať so svojim hlasom a dať mu priestor vo svojom  živote.

  • Nejde o to, či viete spievať, ide o to či chcete otvoriť svoj hlas a vnímať rytmus

  • Okrem naladenia sa cez hlas nás čaká aj Kakaová ceremónia s Modrým lotosom 

181943_1.png
white-decorative-lines-1611134.png

Kto je Istvan Sky?

Istvan je maďarský hudobník a skladateľ. Začal sa učiť hudbu, ako dieťa od svojej rodiny a od prírody. Neskôr šiel do Indie, aby hlboko rozvíjal svoje spevácke a hudobné schopnosti s indickými a tibetskými učiteľmi.

V roku 1990 sa stal žiakom uznávanej majsterky sarod Smt. Sharan Rani v New Delhi. 

Počas 15 rokov pod dohľadom svojho majstra sa Istvan naučil komplexné hudobné a duchovné umenie (spev, tabla a sarod) a získal širšie chápanie orientálneho spôsobu života a filozofie. Istvan učil a zúčastňoval sa rôznych medzinárodných koncertov a workshopov, vrátane Svetového hudobného festivalu v Deli.

Mal plnohodnotné koncerty v Indii, Švajčiarsku, Rakúsku, Maďarsku a koncertoval po celom svete od Singapuru po Mexiko.

181943_1.png

Istvan pracuje s liečivou silou hlasu rytmu a energiou hudby. Svojou tvorbou spája dávne tradície rôznych kultúr ako je India Mexiko a iné s koreňmi ľudovej hudby Maďarska a Transylvánie.  Istvan cez hudbu pomáha ľuďom sa spojiť sami so sebou, so svojim srdcom, s prírodou a s ostatnými.

 

 

 

Aktuálny termín:        9-12.5.2024

Kde:         Lesná záhrada Hrubý Šúr

Cena:       198€ + ubytovanie a strava 56/deň

 


Prihláška je platná po obdržaní zálohy 88€

Prosím pri platbe cez účet uveďte vaše meno v správe pre prijímateľa.
Zálohou záväzne potvrdíte svoju učasť

 

Kontakt na organizátora: 
Email: katika.legatova@gmail.com
Telefónnom čísle: 0903 511 581

  

white-decorative-lines-1611134.png

ENGLISH VERSION

Istvan Sky

 

Istvan is a Hungarian musician and composer. He started learning music as a child, from his family and from nature, then he went to India to deepen his singing and musical skills with Indian and Tibetan teachers. 


In 1990 he became a disciple of the renowned master of sarod Smt. Sharan Rani in New Delhi. During 15 years under the supervision of his master, Istvan learned complex musical and spiritual art (voice, tabla and sarod), and also acquired a broader understanding of the oriental way of life and philosophy.


Istvan taught and participated in various international concerts and workshops, including the World Music Festival in Delhi. He had full house concerts in India, Switzerland, Austria, Hungary and toured all around the world from Singapore to Mexico.

Istvan is known around the world as the creator of a unique song called “The Song of the Butterfly”, which has many millions of views on YouTube. 


His music inspires: peace, love, gratitude. The roots of his art springs from the deep soil of Shamanic, Tibetan, Indian and Hungarian folklore traditions.
However, the essential inspiration comes from his spiritual practice, and true observation of nature where music and silence interweave harmoniously.


The voice is Istvan’s most powerful instrument, both musical and therapeutic. From contemplative verses to mantras and overtone chanting, Istvan’s interpretations never cease to amaze, with tonal versatility and colourful vocal spectrum.


He is a charismatic sound master who works in the eternal presence of loving heart energy and he creates a space where true blessing can be perceived.
 

About his teaching

The magical music that Istvan channeles into the space comes from our ancestors, from shamans and healers who sang from the bottom of the heart.


„When I teach singing, I open my heart and ask our ancestors to be present through my voice and to manifest in my songs. They send us those sounds that need to be heard and they whisper those words that need to be said with the only purpose of healing; to help opening our hearts, to rise up, to be honest and kind to each other.” 


When you sing you express sensitivity through your voice, you reconnect with your interior and so with nature that you are part of.

The aim is to rise up, to give and receive love and eventually to find your own unique voice. This is a real deep initiation.

The secret is to stay present. If you manage to stay in the present moment whilst singing, the mind stays calm allowing you to step into the space of true happiness and glory.

During retreat you get to know about ancient folk music singing techniques. Through traditional folk songs you are to learn about the rhythm of the heartbeat of 7, to practise drumming and singing techniques, to learn tuning your voice on a scale from deeper to brighter sounds, to master overtone singing and to learn about the sounds of the 7 energy centres in your body, called chakra singing.

Also you will be introduced to an ancient Hungarian shamanic instrument that is called citera.

 

Date of retreat:     9 - 12.5. 2024

Where:        Lesná Záhrada Hrubý Šúr

Price:     198€ + accomodation & food 56€/day  

 

 

Please provide your name in the message in the payment.

The application is valid upon receiving the deposit 88€.

The deposit is non-refundable.


Organize:
Email: katika.legatova@gmail.com
Telefónnom čísle: 0903 511 581

white-decorative-lines-1611134.png
Concsious-sensuality-with-Robert-Silber
bottom of page